ØGF Love og vedtægter

Love og vedtægter for Ølstykke Gymnastik Forening

§1
Foreningens navn er Ølstykke Gymnastik Forening, forkortet som ØGF.
Ølstykke Gymnastik Forening har hjemsted i Egedal Kommune.

§2
Ølstykke Gymnastik Forening er tilsluttet:
DGI Nordsjælland, under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og
GymDanmark (Dansk Gymnastik Forbund) under Danmarks Idræts Forbund.

Foreningen er underlagt disse forbunds love og bestemmelser.

§3
Ølstykke Gymnastik Forenings formål er:
At formidle undervisning og træningsmuligheder i den gymnastikform som har medlemmernes interesse.

At skabe en større fællesnævner for foreningslivet ved tværidrætslige aktiviteter i DGI Nordsjælland og GymDanmark hvor trivsel, glæde, spænding, konkurrence, samvær, leg og fysisk aktivitet tilgodeser medlemmernes interesse.

At arbejde for et bredt idrætsbegreb – Gymnastik for ALLE – og inden for de organisatoriske rammer at give muligheder for ALLE – uanset køn, alder, ambitionsniveau og social placering.

At udvikle konkurrencegymnastikken, som for mange gymnaster og trænere repræsenterer en væsentlig inspirationskilde i det idrætslige engagement, således at den kan udvikles på en måde, der giver talentfulde gymnaster rimelige muligheder for at hævde sig i konkurrencer.

At give inspiration til aktiv deltagelse i foreningslivet i form af tilbud om instruktør-/træner- og foreningslederuddannelse, samt fællestræninger og sociale aktiviteter, bl.a. i form af kurser, møder og fælles aktiviteter.

§4
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen på baggrund af budgettet for de planlagte aktiviteter.

Har et medlem betalt kontingent, kan vedkommende ikke ved udmeldelse forvente tilbagebetaling af kontingentet. Dette gælder dog ikke for medlemmer, der ekskluderes af Ølstykke Gymnastik Forenings bestyrelse.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der er i restance med kontingent, eller hvis andre forhold taler herfor. Et medlem kan ikke ekskluderes uden forudgående, og det pågældende medlem har ret til at indanke afgørelsen for den først kommende generalforsamling.

§5
Ølstykke Gymnastikforening ledes af en bestyrelse på mindst fem personer og maksimum syv personer samt derudover to suppleanter.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Formanden leder foreningens anliggender i forening med den øvrige bestyrelse, men kan dog i presserende tilfælde handle alene, men skal så redegøre for sine beslutninger på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand, som under formandens forfald i et og alt træder i hans sted. Sekretæren fører protokol over de afholdte møder, og på det næstfølgende møde underskrives protokollen af bestyrelsen, hvorefter den danner fuldgyldigt bevis for de førte handlinger.

§6
Generalforsamlingen er Ølstykke Gymnastikforenings højeste myndighed, og der skal afholdes mindst en årlig generalforsamling almindeligvis i august måned, hvor følgende punkter skal være på dagsordenen:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3. Udvalgenes beretning
4. Kassereren fremlægger der reviderede regnskab og status til godkendelse
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til paragraf 7
7. Eventuelt


§7
På generalforsamlingen vælges:
Formand
Kasserer
Medlemmer til bestyrelsen
To suppleanter

Således at:
Formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige årstal.
Kassereren samt mindst et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige årstal.

På generalforsamlingen vælges endvidere en revisor for en periode af to år, første gang vælges to revisorer, hvoraf en kun sidder for et år og en revisorsuppleant. Revisorsuppleanten er på valg hvert år.

Alle valg gælder for to år med undtagelse af suppleanter, der vælges for et år.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer Ølstykke Gymnastikforening sig med:
Næstformand
Sekretær

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel gennem annoncering i et lokalt blad.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved eventuel stemmelighed bortfalder forslaget. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot en af de fremmødte kræver det.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer.
Man defineres som medlem af Ølstykke gymnastikforening når der er betalt et helt kontingent til et af foreningens udbudte hold i sæsonen juli til juni pågældende år.

Stemmeret har:
Medlemmer over 16 år
Fremmødte forældre til børn under 16 år
Foreningens bestyrelse
Instruktører og
Medlemmer af de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

Det er en selvfølge, at ingen er i kontingentrestance.

Dirigenten skal godkende den på generalforsamlingen førte protokol samt underskrive denne.

§8
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 10 % af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for den ordinære generalforsamling, dog kun omfattende den aktuelle dagsorden.

§9
Kassereren er ansvarlig for udfærdigelsen af et specificeret regnskab over foreningens indtægter og udgifter, og på den ordinære generalforsamling fremlægge det reviderede driftsregnskab og status til godkendelse.
Regnskabsåret strækker sig fra 1. juli til 30. juni.

Kasserer og formand i foreningen eller hver for sig, samt to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab tegner foreningen i økonomiske forhold.

Der skal føres medlemskartotek og medlemsfortegnelse, der afleveres til de respektive organisationer, som foreningen er tilsluttet, samt dokumentation til ansøgninger om tilskud fra Ølstykke Kommune.

Intet medlem må være i mere end en måneds restance. Mere end en måneds restance medfører eksklusion indtil det skyldige er indbetalt til foreningen.

Kassereren må aldrig ligge inde med flere kontanter end hvad der er nødvendigt for specielle arrangementer og hvad, der er dækket af kassererens tyveriforsikring. Øvrige midler anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Ved arrangementer skal der foreligge bestyrelsen et regnskab senest 14 dage efter arrangementets afslutning. Et evt. overskud indleveres til banken på første bankdag efter arrangementet.

Revisorerne har ret til at foretage uanmeldte kasseeftersyn, hvor beholdningerne kontrolleres for overensstemmelse med de bogførte værdier. Revisorernes opgaver er endvidere at kontrollere at regnskabet føres på korrekt måde og at alle udbetalinger følger gældende regler.

Udbetalinger sker efter en af bestyrelsen godkendt forretningsorden.


Gældende vedtægter - senest revideret 20. august 2015.

Medlems login